Służbę medycyny pracy powołano dla ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków pracy i sposobem jej wykonania a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w szeczególnośći przez:

Wykonywanie badań profilaktycznych, orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w Kodeskie pracy, monitorowanie stanu zdrowia osob pracujących, prowadzenie anlaliz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza przyczyn wystepowania chorób zawodowych i wypadków przy pracy.
Obowiązek objęcia opieką profilaktyczną pracowników ciąży na pracodawcy. Profilaktyczna opieka lekarska wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy zawartej między Pracodawcą a Podstawową Jednostką Medycyny Pracy. Koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej ponoszą pracodawcy na zasadach określonych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.

Pracodawcy, którzy mają w strukturze organizacyjnej oddziały terenowe, powinni zawrzeć tyle umów, ile jest niezbędne aby zagwarantować wszytkim zatrudnionym możliwość korzystania ze świadczeń służby medycyny pracy.
Pracodawca działając w porozumieniu z pracownikami ma prawo wyboru lekarza Podstawowej Jednostki Medycyny Pracy.

Współpraca z Pracodawcami ma charakter partnerski i polega na wzajemniej informacji o zagrożeniach zawodowych na stanowiskach pracy i dokonywania wyboru form opieki zdrowotnej odpowiedniej do rodzaju narażenia zawodowego.
Badania wykonywane są w tereminach uzgodnionych z Pracodawcą na podstawie skierowania zgodnego z obowiązującymi wymogami


Wzór skierowania poniżej.

kliknij i pobierz

PRACODAWCO !

Możesz już dziś podpisać umowę o świadczenie uslug medycznych dla Twoich pracowników. Dzięki temu będą oni mieli wybór dogodnego dla siebie korzystania z usług lekarskich.

Koszt profilaktycznej opieki zdrowotnej wynosi od 7,5 do 10 zł miesięcznie w zależności od szkodliwości warunków pracy, ryzyka zawodowego i zakresu świadczonych usług.

Wystarczy wypełnić, podpisać i przesłać do akceptacji wydrukowany dokument załączony poniżej. Adres pocztowy: Teresa Maj
Starachowice, ul Jagodowa 4

Umowa

kliknij i pobierz